• info@linxim.nl

Belastingsamenwerking drie gemeenten

Wij wensen de medewerkers van het nieuwe team belastingen succes!

De uitdaging

De gemeenten Naarden, Muiden en Bussum hebben de afdelingen belastingen in 2014 samengevoegd tot één team belastingen. Hiermee wordt de  dienstverlening naar meer dan 55.000 inwoners efficiënter en kunnen de meer dan 31.000 WOZ objecten en overige gemeentelijke belastingen beter beheerd worden. Om inzicht te krijgen in de impact van de samenvoeging hebben we begin 2014 de situatie in beeld gebracht. En is gekeken naar de nieuwe afdeling belastingen die vanuit één locatie met één systeem de belastingwerkzaamheden vanaf 2015 voor de drie gemeenten gaat realiseren.

Onze aanpak

Het 7-s model van McKinsey  hebben we hierbij als leidraad gebruikt. Samen met medewerkers en management hebben we in verschillende werksessies het 7-S model doorlopen en is gekeken naar hoe het nieuwe team belastingen vorm en inhoud krijgt, welke kernwaarden belangrijk gevonden worden en hoe het werk er uit gaat zien. Hierbij is extra aandacht besteedt aan het veranderingsproces door ruimte te geven en in een open sfeer te praten over kansen en dilemma’s en de veranderingen.

Vervolgens is met de projectgroep gewerkt aan het opstellen van een pakket van eisen ter voorbereiding op de selectie en keuze voor het nieuwe belastingsysteem van de drie gemeenten. Na de onderhandse aanbestedingsprocedure is de opdracht door de gemeenten gegund aan GouwIT. Vervolgens is de implementatie van de nieuwe software gestart.

Philip Hessing heeft de belastingsamenwerking in de rol als procesbegeleider en projectleider begeleidt.

Het resultaat

Inmiddels is het nieuwe team belastingen gevormd en gehuisvest in het gemeentehuis van de gemeente Naarden.

 

Belastingsamenwerking NMBWij wensen de medewerkers van het nieuwe team belastingen succes!